Home

United-KingdomHet Rudolf Berlin Center (RBC) is een universitair expertisecentrum op het gebied van leerproblemen. Het centrum heeft drie pijlers, te weten het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, het bieden van gespecialiseerde zorgverlening, en het opleiden van masterstudenten op het vlak van leerproblemen. Het RBC is opgericht in 2012 als samenwerkingsverband van de programmagroep Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit van Amsterdam en het IWAL Instituut ten behoeve van de bundeling van fundamenteel en toegepast onderzoek, onderwijs en zorgverlening op het gebied van leerproblemen. Dit expertisecentrum is de concretisering van een langdurig samenwerkingsverband tussen het IWAL en de programmagroep ontwikkelingspsychologie van de UvA. Het IWAL is in 2018 gefuseerd met het RID, eveneens een landelijke aanbieder van zorg op het gebied van leerproblemen. Deze bundeling van krachten biedt meer mogelijkheden tot krachtiger en efficiëntere zorgverlening. De gefuseerde instelling is verder gegaan onder de naam RID.

R Berlin 1(1)Het centrum eert met zijn naam prof. dr. Rudolf Berlin (1833-1897). De Duitse arts Rudolf Berlin was een pionier die in 1887 als eerste het syndroom ‘dyslexie’ beschreef in het werk “Eine besondere Art der Wortblindheit (Dyslexie)”. Hij gebruikte deze term bij de beschrijving van leesproblemen die niet het gevolg waren van visuele problemen. De spraak was niet verstoord en de oorzaak voor de leesproblemen werd gezocht in de linkerhersenhelft. Het benoemen van ‘dyslexie’ en de systematische beschrijving door Berlin stond aan de basis van het huidige onderzoek naar dyslexie en effectieve behandelingen. Lees hier verder over het leven en werk van Rudolf Berlin. De 125ste geboortedag van de term dyslexie hebben we derhalve passend gevierd met de oprichting van het Rudolf Berlin Center.

Missie

De missie van het Rudolf Berlin Center (RBC) is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, het opleiden van klinisch specialisten en het uitvoeren van gespecialiseerde zorgverlening op het vlak van leerprocessen en in het bijzonder leerproblemen. Het is een wetenschappelijk en klinisch centrum met als doel nieuwe wetenschappelijke inzichten met maatschappelijk en klinisch relevante toepassingen op het gebied van leerprocessen en leerproblemen. Het RBC wil zorg dragen voor een betere kwaliteit van leven van mensen met leerproblemen. De doelgroep van het RBC bestaat primair uit kinderen in de voorschoolse en schoolse leeftijd (3-18 jaar) en studenten met een specifieke leerstoornis.

Door het integreren van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en zorgverlening willen we een synergie over de drie velden bewerkstelligen, dat is:

  • klinische zorg informeert, inspireert en faciliteert wetenschappelijk onderzoek;
  • de combinatie van onderzoek en zorgverlening biedt een unieke ruimte voor masterstudenten om met een gecombineerde thesis en stage binnen het centrum opgeleid te worden tot specialist op het vlak van  leerproblemen;
  • gevoed door wetenschappelijke inzichten en door de instroom van gespecialieerde jonge gedragswetenschappers, kan op het centrum innovatieve en evidence-based zorg verleend worden aan kinderen met leerproblemen.

Doelstellingen

  • wetenschappelijk onderzoek,
  • klinische zorgverlening,
  • onderwijs voor studenten,
  • maatschapplijke advisering op het gebied van leerprocessen en leerproblemen.

Aanpak

Om de beschreven doelen te bereiken is een onderzoeksprogramma ingesteld waarin fundamenteel en toegepast onderzoek geïntegreerd zijn. Het onderzoeksprogramma legt een belangrijk accent op de maatschappelijke opbrengsten van de onderzoekslijnen. De wisselwerking tussen klinische zorg en onderzoek is een centraal mechanisme binnen het centrum.

De problematiek van leerproblemen op school en in de maatschappij staat aan de basis van de onderzoekslijnen. De onderzoekslijnen dragen op hun beurt bij aan het ontwikkelen van nieuwe methodes voor het onderwijs en aan het verder optimaliseren van behandelingen in de klinische praktijk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s